قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

خازن سنج، سلف سنج

همگانی‌ترین دستگاه‌های ذخیره‌ی انرژی الکتریکی خازن‌ها هستند. که ظرفیت صفحات موازی در خازن‌ها با اندازه‌ی مساحت سطح صفحه‌ رابطه‌ی مستقیم و با فاصله‌ی دو صفحه از هم رابطه‌ی عکس دارد.

اندازه‌ی انرژی اندوخته شده در یک خازن با استفاده از خازن سنج اندازه‌گیری می‌شود، به کمک این دستگاه به راحتی می‌توان ظرفیت خازن را اندازه گیری کرد به اینصورت که پایه‌های خازن را بطور صحیح در سلف سنج قرار داده و میزان ظرفیت خازن در بازه‌ی وسیعی از 0 تا 20 میلی فاراد اندازه گیری می شود.

در حال نمایش 7 نتیجه