قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

متر لیزری، مسافت سنج

متر لیزری، فاصله سنج مادون قرمز به کمک لیزر فاصله بین دو نقطه را میتواند اندازه گیری نماید. مکانیسم عملکرد سنجش متر لیزری به سه نوع است:

  1. براساس بازتابش شدت نور (بر اساس شدت برگشتی امواج نور)
  2. بر اساس زمان رفت و برگشت نور
  3.  بر مبنای اندازه گیری فرکانس امواج برگشتی

با متر لیزری و به کمک امکانات محاسباتی آن می توان علاوه بر فاصله، مساحت، محیط، ارتفاع و شیب را اندازه گیری کرد.

در حال نمایش 8 نتیجه