قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

هدایت الکتریکی آب و یا EC :مقیاسی از توانایی آب در انتقال جریان الکتریکی است. این توانایی به حضور کلیه یونها، تحرک و ظرفیت هریک از آنها و همچنین دمای اندازه گیری بستگی دارد. محلولهای اغلب مواد معدنی هدایت کننده های خوبی هستند. در مقابل ترکیبات آلی مولکولی که در آب تفکیک نمی شوند جریان را بسیار ضعیف انتقال می دهند یا اصلا منتقل نمی کنند. هدایت G عکس مقاومت تعریف می شود. هدایت توسط دستگاه هدایت سنج اندازه گیری می شود. این دستگاه امکان اندازه گیری سریع و قابل اعتماد هدایت الکتریکی محلول را فراهم می کند.

هدایت الکتریکی آب معرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان با واحد میکروموس برسانتی متر است.
رابط تقریبی غلظت کل جامدات با هدایت الکتریکی بصورت زیر است:

TDS =0.64 * EC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *