قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

لوکس‌متر،نورسنج,لایت متر, محاسبه‌ی روشنایی

لوکس‌متر برای اندازه‌گیری شدت روشنائی به کار می‌رود، یکای آن LUX که شدت روشنائی در واحد SIو Ft-Cd (فوت کندل)می‌باشد. نورسنج ها دارای یک سنسور( قطاع از کره) هستند که در مقابل نور قرار می گیرند.این قطاع از کره به وسیله ابزارهایی که در آن وجود دارند شدت روشنایی را اندازه می گیرد.

نورسنج «شدت نور» بر سطح سنسور را حس نموده و با توجه به ضرایب تبدیل اختصاص داده شده به دستگاه دیجیتالی شدت روشنایی محلی كه سنسور در آن واقع است را نشان می دهد.درانواع نیمکره ای،بازتابی،نقطه ای .هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است. با به‌کارگیری نورسنج در قبل و بعد از محاسبات می‌توان به صحت محاسبات پی برد.

یکاهای نورسنجی:                                                  1lux=1lm/m2=1cd.sr/m2=1w/m2

نمایش 1–12 از 16 نتیجه