قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

صوت سنج ساده

صداسنج ساده، میزان تراز فشار صوت (SPL) را نشان می دهد. جهت تعيين تماس صوتي مطابق با اهداف بهداشت حرفه اي تراز فشار صوت اندازه گيري مي شود. در بيشتر دسیبل مترها ميزان صدا در وضعيت پاسخ سريع و كند قابل اندازه گيري است. ميزان پاسخ دهي، مدت زماني است كه دستگاه قبل از نمايش تراز صوت روي صفحه توانايي محاسبه ميانگين را دارد. در پاسخ زماني fast قرائت ها هر 125.0 ثانیه ودر slow صورت مي گيرد هر 1 ثانيه صورت ميگيرد.

معمول ترين شبکه وزني که در صوت سنج ها مورد استفاده قرار ميگيرد ، شبکه ورزني a است. اساس اين شبکه بر اين اصل استوار است که گوش انسان به فرکانس هاي بالا ، حساسيت بيشتري دارد.براي اهداف آناليز صدا در محيط کار از شبکه c استفاده مي گردد. اين شبکه رفتار فرکانسي مشابه 100 فون دارد.

در حال نمایش 9 نتیجه