قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

امواج الکتریکی پایا

دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی، تشعشع سنج امواج رادیویی، برای اندازه گیری امواج الکتریکی پایا در محل مورد نظر باید مقادیر اندازه گیری بر حسب میلی ولت بر متر در سه محور x,y,z را بررسی و میزان شدت در هر محور با استاندارد مقایسه گردد تا جهت اصلی که بیشترین میزان ورود به بدن را دارد مشخص شود.

سپس میزان توقف کارگر و تعداد دفعات حضور شخص در روز وهفته در آن محل یادداشت شود. چنانچه میزان عدد قرائت شده بالاتر از حد مجاز باشد باید یا شدت میدان کاهش یابد ویا میزان مواجهه کارگر کاهش یابد.

در حال نمایش 2 نتیجه