قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

نویزدوزیمتر

دزیمتر صدا، دزیمتر فرآیند اثر تجمعی فشار صوت یا حدود مربوط به تراز فشار صوت را در یک دوره ی زمانی مواجهه (مثلا ً 8 ساعته) را نشان می دهد. دز صدا درصدی از میزان مجاز مواجهه ی کارگر را با صدا نشان می دهد. نویزدوزیمتر برند tes علاوه بر درصد نویز, spl صدا در شبکه A رانیز نمایش میدهد.

در حال نمایش 4 نتیجه