قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

درخشندگی سنج

درخشندگی, تراکم نور, تشعشع نور یا لومینانس (Luminance) شدت درخشندگی (روشنايی فوتومتريک) هر سطح در يک جهت مشخص به ازای يک واحد مشخص از آن سطح است، که در همان جهت مشاهده میشود.

درخشندگی بیانگر میزان نور عبوری از یک سطح، یا گسیل‌یافته از آن، در یک زاویه فضایی مشخص است. واحد سنجش درخشندگي کندل بر متر مربع (Cd/m2) است.

در حال نمایش یک نتیجه