قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

بهداشت حرفه ای

تجهیزات بهداشت حر فه ای مورد استفاده دانشگاه های علوم پزشکی، شرکت های بهداشت حر فه ای، واحد hse و بهداشت و درمان ارگانهای مختلف می باشد که در بخش های فیزیکی، شیمیایی و ارگونومی قابل ارائه میباشد.

تجهیزات بهداشت حرفه ای بخش فیزیکی شامل:

صداسنج پیشرفته مجهز به آنالیز فرکانس، صداسنج ساده، کالیبراتور صد، دوزیمتر صدا، نورسنج، گوس متر(دستگاه سنجش میدان مغناطیسی پایا)، دستگاه سنجش میدان الکتریکی پایا، wbgtمتر، دماسنج تر، خشک، گویسان، سنجش پرتو های UV ،IR، سنجش شاخص های ساکرومتر (سرعت جریان هوا) و…

تجهیزات بهداشت حرفه ای بخش شیمیایی شامل:

کیت کامل نمونه برداری هوا(فردی و محیطی)، پمپ نمونه برداری، دسیکاتور و مواد جاذبه الرطوبه، ترازوی حساس آزمایشگاهی، هولدر، فیلتر، جاذب زغال فعال، بطری گاز شوی، پمپ پیستونی، دتکتور تیوپ، PHمتر، اسپکتروفتومتر با قابلیت طیف نور مرئی و uv و …

بخش ارگونی شامل:

کیت کامل آنتروپومتری قابل حمل جهت اندازه گیری سگمنت های مختلف بدن