قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

رفرکتومتر

رفرکتومتر دستگاهی جهت اندازه گیری میزان شکست نور در هنگام عبور از هوا به داخل نمونه می باشد. از انکسار سنج جهت تعیین ضریب شکست محلول نمونه و یا غلظت قند موجود در محلول آبی استفاده می گردد. واحد اندازه گیری غلظت سنج، بریکس Brix میباشد. بریکس Brix برابر با میزان شکر یک محلول آبی است و یک درجه بریکس برابر با یک گرم ساکارز در 100 گرم محلول نمونه میباشد. مقیاس بریکس توانایی محلول نمونه را بر حسب درصد جرمی بیان می کند. هر چه درجه بریکس محلولی بیشتر باشد، چگالی مواد جامد در آن بیشتر و مقدار آب آن کمتر است. در نظر گرفتن دمای محیط در هنگام اندازه‌گیری بسیار مهم است، مناسب ترین رنج دمایی 18 تا 22 درجه سانتیگراد می باشد.

در حال نمایش یک نتیجه