قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

اکسیژن سنج، DO سنج

اکسیژن متر، DO متر میزان اکسیژن موجود در مایعات براساس واحدهای ppm یا میلی گرم بر لیتر نمایش می دهد.

در حال نمایش 7 نتیجه