قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

BOD متر، COD متر

دستگاه فتومتر کامل یاCOD متر جهت اندازه گیری مواد و عناصر نظیر کلر، آمونیاک، مس و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

BODمتر میزان اكسيژن مصرف شده توسط تجزيه مواد آلي در يك فرآيند بيوشيميايي آبهاي زائد خانگي و صنعتي برروي خروجي فاضلابها را بر حسب mg/l O2 اندازه گیری می کند. میزان BOD پارامتر مهم و موثر آبهای زائد خانگی و صنعتی برروی خروجی فاضلابها می باشد كه بستگی به مقدار مواد آلی موجود در نمونه دارد. بی او دی متر بر اساس اختلاف فشاردرون يك سيستم بسته، اندازه گيری را انجام می دهد. مقدار اكسيژن بيوشيميايی ( BOD ) آب های زائد، شوينده های صنعتی و آب های سطحی ، اصطلاحی برای مقدار اكسيژن مصرف شده توسط تجزيه مواد آلی در يك فرآيند بيوشيميايی می باشد.

در حال نمایش 2 نتیجه