قیمت نهایی : ریال
قیمت نهایی : ریال

کلر سنج دیجیتال

کلرسنج دیجیتال با استفاده از معرف ( قرص یا نوار) میزان کلر آزاد FCL و کلر کل TCL در آب را به صورت دیجیتال و برحسب پی پی ام نمایش میدهد.

در حال نمایش 4 نتیجه